Počet položek: 0 0 Kč

Půjčovní řád

Všeobecné podmínky k pronájmu

I.Všeobecné podmínky
1. Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajímatel Pavel Celta - OKkolo.cz
a na straně druhé nájemce, který je takto označen ve smlouvě ( dále jenom nájemce).
2. Nájemce může být každý, kdo předloží 2 platné doklady totožnosti (občanský průkaz, pas nebo
řidičský průkaz)
3. Nájemce převzetím pronajatého předmětu uznává, že pronajatý předmět je v pořádku pro
silniční provoz, čistém stavu a nevykazuje žádné poruchy a vady.
Jakékoliv doplňkové úpravy nájemcem se zakazují ( polepy, vrtání, šroubování, apod.).
V případě zjištění těchto nedostatků, bude pronajímatel požadovat úhradu v plné výši poškození.
4. Nájemce potvrzuje tímto i převzetí kompletních dokumentů a klíčů patřících k předmětu pronájmu.

II.Použití pronajatého předmětu
1. Nájemce se zavazuje k tomu, že o pronajatý předmět bude řádně pečovat, používat k účelu jemu určeném a zabezpečí pronajatý předmět proti krádeži.

III.Cena nájmu, záloha, poplatky a kauce
1. Aktuální denní sazby pronájmu jsou k dispozici na internetových stránkách pronajímatele.
2. Při převzetí pronajatého předmětu je nájemce povinen složit kauci, která bude
po ukončení nájmu vrácena. V případě prodloužení smlouvy bude navíc stržena úhrada za denní pronájem nad rámec původní smlouvy. V případě poškození pronajatého předmětu nebo jeho ztráty, je
pronajímatel oprávněn tuto kauci použít na úhradu nákladů spojených s opravou nebo pořízením
nového předmětu stejné značky a typu včetně příslušenství.

IV. Doba nájmu a vrácení předmětu
1. Minimální doba pronájmu je jeden den ( 24 hodin). O víkedu je vždy doba pronájmu 48 hodin.
2. Pronajatý předmět je nájemce povinen vrátit pronajímateli po uplynutí nájemní doby a to maximálně do 2 hodin po termínu vrácení. Tento termín může být případně změněm po telefonické domluvě s pronajímatelem.
3. Prodloužení nájemní doby je možné po telefonické domluvě s pronajímatelem a to minimálně
24 hodin před vypršením sjednané doby pronájmu.
4. Pokud zapůjčené zboží nebude vráceno v předem sjednaném termínu, je pronajímatel oprávněn vedle denního pronájmu účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den držení předmětu. Pronájemce v tomto případě má i právo na plnou náhradu škody.
5. Při porušení smluvních podmínek nájemcem je pronajímatel oprávněn k okamžité výpovědi
smlouvy.
6. Nájemce po celou dobu nájmu až do jeho řádného skončení ručí za všechny vzniklé škody v plné
výši.
7. Nájemce je povinen vrátit pronajatý předmět v době a na místo určené ve smlouvě. Předmět musí
být řádně vyčištěn.
8. Nebude-li vrácen pronajatý předmět ve stanovený den je pronajímatel oprávněn neprodleně
informovat Policii ČR a považovat nevrácení za krádež.

V. Stav pronajatého předmětu
1. Pronajímatel předává nájemci předmět pronájmu v technickém stavu odpovídajícím provozu na
pozemních komunikacích včetně příslušenství pro jeho používání.

VI. Ručení nájemce
Nájemce ručí za všechny jím vzniklé právní, finanční, hmotné a další újmy a škody, které
vzniknou v průběhu pronájmu předmětu. Ručí i za škody vzniklé pronajatým předmětem.
Pokud předmět nebude vrácen, zaplatí nájemce částku ve výši ceny pronajatého předmětu ......................Kč.

VII. Ochrana dat
Pronajímatel se zavazuje k dodržování zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou námi poskytována žádným subjektům ani žádné třetí straně.

IX. Vrácení kauce
V případě, že bude na předmětu nalezena nějaká závada nebo škoda způsobená nájemcem při
vrácení, bude vrácení kauce pozdrženo do doby, kdy bude pojistná událost vyřešena pojišťovnou
nebo bude známa přesná částka opravy poškozené části předmětu nebo jeho příslušenství.

X. Závěrečné ustanovení
1. Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem výslovně neupravené těmito všeobecný mi
obchodními podmínkami nebo smlouvou o nájmu předmětu se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964
Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
2. Jakékoliv změny nebo dodatky těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být učiněny
písemně a schváleny podpisem obou smluvních stran.
3. Nájemce stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s výše uvedeným obsahem Všeobecných obchodních podmínek nájmu.

Potřebujete poradit ? Půjčovní řád

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace